top of page

Make a Donation

Alternatively, send a cheque to our treasurer

Re-new Membership

12 Month (August to end of July)

Choose between a single or joint membership

If you are joining after August, please choose the month you are joining in below. The full year membership runs from August to the end of July the following year.

Single Monthly
Joint Monthly

Areas and Camps of Japan

Hakkaido

Akahira

Ashibetsu

Utashinai

Bibai

Sendai

Temmabayashi

Kosaka

Hanaoka

Osarizawa

Kurozawajri

Katsushi

Kamaishi

Wasaki

Uguisusawa

Sakata

Yoshima

Yumoto

Tokyo

Ryokanose

Ogata

Niigata

Hidachi

Ashio

Nagaoka

Arita

Aomi

Kawaguchi

Tokyo

Kaawasaki

Yokohama

Ofuna

Kitayama

Hiraoka

Nagoya

Asofu

Toyama

Funatsu

Takaoka

Narumi

Nagoya

Yokkaighi

Iruka

Osaka

Hirohata

Akenobe

Oyeyama

Ikuno

Kobe

Osaka

Shinden

Tsuruga

Nosu

Takebu

Notogawa

Maibara

Rokuroshi

Fukouka

Nagasaki

Koyagi

Emukai

Omuta

Soeda

Inatsuki

Keisen

Futase

Honami

Fukuoka

Nakama

Tagawa

Miyata

Mizumaki

Yawata

Moji

Hiroshima

Tamano

Zentsuji

Ashina

Niihama

Innoshima

Muxaijima

Motoyama

Ohama

Omine

Okinoyama